Το BACKPACK ID στοχεύει στην προώθηση της συμπερίληψης παιδιών και εφήβων προσφύγων (ηλικίας 10-15) στο επίπεδο σχολείου, καλλιεργώντας αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων σε τοπικές κοινότητες. Στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση όλων των μαθητών, τόσο των νεοεισερχομένων, όσο και των μελών της ομάδας πλειοψηφίας, και δίνει έμφαση στην ιδιότητα των μαθητών ως μέλη δικών τους πολλαπλών ομάδων, στις διάφορες δεξιότητες και στα προσόντα τους.

Οι στόχοι που ακολουθεί το BACKPACK ID είναι:

  • Η ενδυνάμωση μαθητών, ενθαρρύνοντας τους να χρησιμοποιήσουν τους πολιτιστικούς, γλωσσολογικούς και άλλους πόρους της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση από τις οικογένειες των μαθητών και/ή το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους.
  • H προώθηση της ικανότητας των μαθητών να αναστοχάζονται πάνω στις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους, και να βλέπουν τις εμπειρίες τους σε ένα ευρύτερο συγκριτικό, διακρατικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, επιτρέποντας έτσι τους μαθητές να προβληματιστούν για τις προκλήσεις κοινωνικής συμπερίληψης από την οπτική γωνιά και τις προοπτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές κοινότητες.
  • Η χαρτογράφηση της ποικιλότητας και πολλαπλότητας των πόρων ταυτότητας των μαθητών σε συγκριτική διεθνική βάση, και ο σχηματισμός ενός συνόλου γνήσιων δεδομένων για ερευνητική χρήση.
  • Η δημιουργία ενός τόμου, ολοκληρωμένου και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για χρήση πολυμέσων από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  • Η υποστήριξη εκπαιδευτικών στην κατανόηση και διαχείριση της δυναμικής των ταυτοτήτων στην τάξη.
  • Η συμμετοχή όλων των βασικών παραγόντων, μαθητών, δασκάλων και άλλων εκπαιδευτικών, κοινοτικών φορέων και ενδιαφερόμενων στον κριτικό στοχασμό πάνω στις προκλήσεις της κοινωνικής συμπερίληψης σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο από κάτω προς τα πάνω.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιδιωχθούν μόνο σε διακρατικό επίπεδο, σε ένα πλούσιο και ποικίλο πλαίσιο. Η Ελλάδα και Ιταλία αφενός, η Γερμανία και η Σουηδία αφετέρου, σχηματίζουν ένα ιδανικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών τους, όσον αφορά το ρόλο τους στην ευρωπαϊκή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τις θέσεις τους, τις πολιτικές και τα εκπαιδευτικά μοντέλα τους.Το BACKPACK ID βασίζεται και στοχεύει στην διεύρυνση της ποικιλότητας στις ανάγκες και τις προοπτικές αυτής, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες με μια προσέγγιση στην κοινωνική συμπερίληψη από τη βάση της κοινωνίας.

Forum