BACKPACK ID syftar till att främja inkluderingen av flyktingbarn och nyanlända barn och tonåringar (10-15 år) på grundskolenivå samtidigt som man skapar relationer i olika sammanhang i samhället. Det syftar även till att stärka alla elever, både nyanlända och elever med mångkulturell bakgrund, och få dem att se fördelarna med att ha flera färdigheter och tillgångar från en mångkulturell bakgrund.

Målen för BACKPACK ID är följande:

  • Stärka elevernas identitet genom att uppmuntra dem till att använda deras kulturella- och språkliga resurser, vilket underlättar kommunikationen och återkopplingen från elevernas familjer.
  • Stärka elevernas förmåga att reflektera över likheter och skillnader mellan eleverna själva och att se deras erfarenheter i ett bredare och ett transnationellt sammanhang, så att eleverna reflekterar över utmaningarna med att bli socialt integrerade utifrån de regler och normer som finns i europeiska länder.
  • Kartlägga variationen och mångfalden av elevernas identitets- resurser och jämföra dessa mellan länderna för att samla data till forskning.
  • Producera en uppsättning omfattande och innovativt pedagogiskt material för multimediaanvändning hos elever och lärare.
  • Stödja lärare med att förstå och hantera olika identiteter i klassen.
  • Involvera alla nyckelagenter som elever, lärare och andra utbildningsutövare, samhällsorgan och intressenter, i att kritiskt reflektera över utmaningarna av social integration i ett bottom-up europeiskt ramverk.

De ovanstående målen ska genomföras nationsöverskridande, i ett rikt och mångsidigt jämförande sammanhang. Grekland och Italien å ena sidan och Tyskland och Sverige å den andra sidan formar en idealisk kontext för detta ändamål av många skäl som deras skillnader vad gäller deras roller i den europeiska hanteringen av flyktingkrisen, deras socioekonomiska förutsättningar och positioner, politik och utbildningsmodeller. BACKPACK ID bygger på och syftar till att utöka denna mångfald av behov och perspektiv, samtidigt som man bekräftar gemensamma europeiska värderingar och förhållningssätt till social integration på gräsrotsnivå.

Forum