Το Έργο βασίζεται σε προηγούμενη βιβλιογραφία, γνώση, εμπειρία, σχετική έρευνα, επίσημες εκθέσεις για την εκπαίδευση, την ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Χρησιμοποιεί σχεδιασμό μικτών μοντέλων με πολλαπλούς τρόπους που διαμορφώνουν μια ποικιλία απόψεων στο πλαίσιο της έρευνας εφαρμογής. Οι αναλύσεις και ερμηνεία αποτελούν συνεχείς και διαμορφωτικές διαδικασίες στην έρευνα και την παρέμβαση που εξελίσσονται παράλληλα. Η σύμπραξη του Έργου σχεδιάζει να υλοποιήσει μια σειρά αλληλεπικαλυπτόμενων ελέγχων τριγωνισμού που ενσωματώνουν την έρευνα και την ανάλυση της σύγχρονης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του Έργου, μέσω συντονιστικών και ερευνητικών συναντήσεων, μέσω παρακολούθησης, ανάλυσης, αξιολόγησης και τροποποίησης της διαχείρισης εφαρμογής, σχετικά με τα λειτουργικά βήματα και την βελτίωση των διανοητικών προϊόντων και τη συνολική αξιολόγηση του Έργου.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει επίσης την μεθοδολογία της έρευνας δράσης, η οποία αναπτύσσει από τη βάση μια συμμετοχική δομή που αποτελείται από τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και προτάσεις για την κοινωνική συμπερίληψη, την κατανόηση, διαπροσωπική και μεταξύ των ομάδων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην συμμετοχή οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας μικτών μοντέλων του Έργου αυτού στοχεύει ειδικά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην κοινωνική συμπερίληψη και στις πολλαπλές ταυτότητες που το Έργο διερευνά, και εφαρμόζει καινοτόμους τρόπους για να υποστηρίξει τη συμμετοχική δράση της αφήγησης και συλλογής αναμνήσεων από τους μαθητές.

Forum