Översikt

BACKPACK ID är ett innovativt projekt för att främja inkluderingen av flyktingbarn och nyanlända barn i skolan i 4 europeiska länder (Grekland, Italien, Tyskland samt Sverige). Dessa länder arbetar aktivt med de akuta och mycket varierande utmaningar som den pågående flyktingkrisen innebär. Dessa länder är medvetna om de utmaningar den sociala integrationen innebär för nyanlända barn. Den nuvarande strategin för social integration innebär svårigheter. Därför krävs ett gemensamt ansvar för de utmaningar och behov dessa barn och deras föräldrar har för att bli en del av samhället samtidigt som de ska lära sig gemensamma europeiska värderingar. Med ett huvudsakligen tvärvetenskapligt tillvägagångssätt är projektet baserat på expertis inom sociologi, psykologi, lingvistik och teorier och beprövad erfarenhet inom utbildningsvetenskap. På samma gång förs akademisk expertis och värdefull erfarenhet och know-how från utbildningsorganisationer, internationella utbildningsnätverk och icke-statliga organisationer samman.

Projektet utgår ifrån elever som går i mellan- och högstadiet (10-15 år) med mångkulturell bakgrund. Den vänder sig både till elever med mångkulturell bakgrund, flyktingar och elever som är nyanlända och syftar till att:

  • Stärka eleverna och att få dem att upptäcka aspekter av ”annanhet” hos dem själva. För detta ändamål kommer elevernas familjer och/ eller det närmaste sociala nätverket att bli deras största resurs. ”Lämna aldrig kvar din ryggsäck” syftar på de tillhörigheter och det emotionella och symboliska värdet hos dessa som flyktingbarn och nyanlända elever kan ha med sig i sina ryggsäckar. Dessa kan fungera som ett sätt att bygga broar mellan olika identiteter och medlemskap i olika grupper.
  • Främja flyktingbarns och nyanlända elevers kunskaper i det nya språket. Kärnan i BACKPACK ID är att uppmärksamma mångkulturella identiteter, vikten av språkutveckling samt att stärka identiteten hos eleverna.
Forum